Tuesday, January 12, 2010

CHILDREN’S DAY GIFTS
TISCO Foundation presented gifts to under privileged children in Bangkok areas and provinces on occasion of Children ‘ s day. All the gifts were donated by TISCO group employees.

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล บริจาคของขวัญวันเด็กให้แก่ โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด สำหรับใช้ในกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2553 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.ศูนย์เยาวชนลาดกระบัง กรุงเทพฯ

2.โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา กรุงเทพฯ

3.โรงเรียนวัดอินทราวาส กรุงเทพฯ

4.โรงเรียนวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

5.โรงเรียนวัดบางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

6.โรงเรียนวัดศรีสุดาราม กรุงเทพฯ

7.มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม กรุงเทพฯ

8.มูลนิธิรักเพื่อนบ้าน (คริสจักรเพื่อนบ้าน) กรุงเทพฯ

9.โรงเรียนวัดโคก จ.ปทุมธานี

10.สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.นนทบุรี

11.โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

12.สำนักงานเทศบาลตำบลรำมะสัก จ.อ่างทอง

13.โรงเรียนบ้านท่าดินดำ (อนุบาล) จ.ลพบุรี

14.โรงเรียนบ้านถ้ำ จ.เชียงราย

15.โรงเรียนบ้านป่าต้าก จ.เชียงราย

16.โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ จ.แม่ฮ่องสอน

17.โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม จ.แม่ฮ่องสอน

18.โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน

19.โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู จ.แม่ฮ่องสอน

20.โรงเรียนพุทธเกษตร จ.แม่ฮ่องสอน

21. เยาวชนในอำเภอน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

22. โรงเรียนบ้านหนองตะแบก จ.ปราจีนบุรี

23. สถานีตำรวจทุ่งมหาเมฆ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home