Wednesday, July 30, 2014

ติดตามผลทุนประกอบอาชีพ จ.ลพบุรี - ร้านเสริมสวย Start-up Grant Follow-up in Lopburi - Beauty Salon

เมื่อวันที่.27.มิถุนายนที่ผ่านมา.มูลนิธิทิสโก้ได้เดินทางไปยังจังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามผลทุนประกอบอาชีพ ที่มูลนิธิฯ ได้มอบให้นางสาวรุจี กาลจะนา เป็นอุปกรณ์เสริมสวยต่างๆ เพื่อให้นางสาวรุจีได้ขยายธุริกิจร้านเสริมสวยต่อไป จากการติดตามผล เราทราบว่านางสาวรุจียังคงประกอบอาชีพนี้อยู่ ลูกค้าเก่าก็ยังคงไว้วางใจมารับบริการอย่างสม่ำเสมอ.และมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นบ้าง.ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในชุมชนใกล้ๆ กัน

อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ มอบให้ยังอยู่ในสภาพดี ช่วยให้นางสาวรุจีทำงานได้เร็วขึ้นและสะดวกขึ้นมาก

On June 27, TISCO Foundation made a visit to Rujee Kanjana, a start-up grant recipient who received beauty salon equipment from the foundation earlier in March. We found out that she was still running the business. It actually keeps her very busy because of more number of customers come to her salon.
0 Comments:

Post a Comment

<< Home