Wednesday, March 25, 2015

การประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2558

วันนี้มีการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2558 ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ท่านประธานมูลนิธิคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ และกรรมการท่านอื่นๆ มาเข้าร่วมประชุมเพื่อพูดคุยกันเรื่องแนวทางกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ขาดแคลน ขอขอบคุณกรรมการทุกๆ ท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะ
0 Comments:

Post a Comment

<< Home