Monday, August 22, 2016

ประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพ ที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม มูลนิธิได้เข้าพบคุณณัฐนรี  อินทรลาวัณย์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และประเภททุนที่มูลนิธิบริจาค ตลอดจนระเบียบในการขอทุนประเภทต่างๆ มูลนิธิได้ทราบข้อมูลว่าศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส เป็น 1 ใน 9 แห่ง ของศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง 72 เป็นศูนย์ฝึกอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในจำนวนทั้ง 9 แห่ง โดยการจ้างวิทยากรจากภายนอกมาเป็นผู้บรรยาย สำหรับผู้ที่สนใจจะมาเรียนสามารถเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตรที่มีผู้สนใจเรียนมากที่สุดได้แก่ นวดแผนไทย ตัดผมสุภาพบุรุษ เสริมสวย และการทำอาหารตามลำดับ ผู้ที่มาเรียนส่วนใหญ่ต้องการนำความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพเอง

0 Comments:

Post a Comment

<< Home