Wednesday, February 15, 2017

ประชุมคณะทำงาน

วันนี้ที่มูลนิธิได้ประชุมคณะทำงานในเรื่องการเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ ขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมค่ะ 


0 Comments:

Post a Comment

<< Home