Friday, February 24, 2017

มอบของบริจาคให้กับโรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จังหวัดอ่างทอง

วันนี้โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จังหวัดอ่างทอง มารับสิ่งของบริจาคที่พนักงานทิสโก้ และบุคคลอื่นๆ ภายนอก บริจาคมา โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำ นักเรียนร้อยละ 80 เป็นชาวเขาเผ่าม้ง เผ่าเย้า มาจากจังหวัดทางภาคเหนือเป็นหลัก มีนักเรียนประมาณ  1,317 คน โรงเรียนนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลด้วย
0 Comments:

Post a Comment

<< Home