Tuesday, March 07, 2017

มูลนิธิมอบของบริจาคให้กับโรงเรียนวัดทางยาว จ.พระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิมอบของบริจาคให้กับโรงเรียนวัดทางยาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแก้วน้ำ หนังสือ แฟ้มเอกสาร ที่พนักงานทิสโก้และผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคมา โรงเรียนนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมต้น เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เคยได้รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล


0 Comments:

Post a Comment

<< Home