Tuesday, October 10, 2017

รูปถ่ายจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

รูปถ่ายดีดีจากทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  ในการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

0 Comments:

Post a Comment

<< Home