Friday, May 04, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษา จ.เพชรบูรณ์

        วันที่ 31 มกราคม 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ลงพื้นที่ติดตามผลทุนการศึกษาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 โรงเรียน คือ
        1) โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ.หล่มเก่า จำนวน 38 ทุน
        2) โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.หล่มสัก จำนวน 12 ทุน
        3) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมือง จำนวน 10 ทุน
        4) โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา อ.เมือง จำนวน 14 ทุน
        มูลนิธิฯได้ชี้แจงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน และหลักการใช้จ่ายเงินทุนให้กับครูผู้ดูแลทุนและนักเรียนทุนเข้าใจมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการแนะนำเรื่องไม่ให้นักเรียนสมัครบริการ SMS แจ้งเตือนยอดเงินในบัญชี เพราะมีการหักค่าบริการเดือนละ 10 บาท และแจ้งเรื่องการขอทุนต่อเนื่องต้องขอเข้ามาทุกปีเพื่อเป็นการรายงานสถานะของนักเรียนทุนและรายงานการใช้จ่ายทุนให้มูลนิธิฯทราบ พร้อมนำของบริจาคที่ได้รับในช่วงปีใหม่จากผู้บริหารและพนักงานธนาคารทิสโก้ส่งมอบให้กับโรงเรียนด้วย
มูลนิธิฯขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนักเรียนที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิฯ


          โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ แบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจำนวน 2,536 คน  ครูผู้สอน 116  คน  ลูกจ้าง  32 คน ครูต่างชาติที่มาสอนภาษา จำนวน  16  คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ มีนักเรียนบางส่วนมาจากอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จะมาโรงเรียนด้วยรถโดยสาร ค่ารถเริ่มที่ 250 บาท/เดือน  ตามระยะทางความใกล้ไกลของบ้านนักเรียนแต่ละคน  นักเรียนบางคนเช่าหอพักอยู่จำนวน 1,500-2,500 บาท/เดือน ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร รับจ้างทั่วไป และทำงานต่างจังหวัด  สภาพครอบครัวโดยรวม หย่าร้าง และอยู่กับญาติ


          โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจำตำบล แบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียน 208 คน  ครูผู้สอน 16  คน  ครูอัตราจ้าง  2 คน ครูฝึกประสบการณ์  2  คน  นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร  รับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน สภาพครอบครัวโดยรวมหย่าร้าง อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติ  ไม่มีที่ดินทำกิน มีภาระหนี้สิน
          โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำกินนอนแบบสหศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 600 หอนอน 17 หลัง ทั่วประเทศมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 58 โรงเรียน มีนักเรียนจำนวน 775 คน  ซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท คือ 1)เด็กเร่ร่อน 2) เด็กถูกทำร้ายทารุณ 3) เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ 4) เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอ็ดส์ 5) เด็กกำพร้า/ถูกทอดทิ้ง 6)เด็กติดสิ่งเสพติด 7) เด็กที่มีคำสั่งศาลให้เข้ามาศึกษา 8) เด็กชนกลุ่มน้อย 9) เด็กยากจน 10) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน ครูและบุคลากร จำนวน 61คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นักเรียนอยู่ฟรี กินฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการอุตหนุนเป็นกรณีพิเศษ ผู้ปกครองจ่ายแค่ค่าประกันชีวิต 270 บาทเท่านั้น เนื่องจากเป็นโรงเรียนกินนอน นักเรียนส่วนใหญ่ 90% มีนักเรียนเพียง 10-20 คนเท่านั้นที่ไป-กลับ โรงเรียนจึงจัดครูคอยดูแลในโรงนอน แยกชายหญิง และระดับชั้น มีรุ่นพี่คอยดูแลรุ่นน้อง ตั้งแต่กินข้าว อาบน้ำ และโรงเรียนมีการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนเช่น การทำการเกษตรภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 

          โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 มีนักเรียนจำนวน 334  คน ครูผู้สอน 35  คน  นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ส่วนนักเรียนที่อยู่ไกลจะมีค่าเดินทางด้วยรถโดยสารประมาณ 700 – 800 บาท/เดือน ตามระยะทางความใกล้ ไกลของบ้านนักเรียนแต่ละคน ผู้ปกครองทำงานต่างถิ่น นักเรียนส่วนใหญ่อยู่กับญาติ ซึ่งมีอาชีพทำไร่ ทำสวน


0 Comments:

Post a Comment

<< Home