Friday, May 04, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษา อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ลงพื้นที่ติดตามผลทุนการศึกษาที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จำนวน 4 โรงเรียน คือ
       1) โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดพิจิตร จำนวน 17 ทุน
       2) โรงเรียนตะพานหิน จำนวน 14 ทุน
       3) โรงเรียนวัดวังหว้า จำนวน 15 ทุน
       4) โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า จำนวน 20 ทุน
       มูลนิธิฯได้ชี้แจงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน และหลักการใช้จ่ายเงินทุนให้กับครูผู้ดูแลทุนและนักเรียนทุนเข้าใจมากขึ้น และแจ้งเรื่องการขอทุนต่อเนื่องต้องส่งแบบฟอร์มขอทุนต่อเนื่องเข้ามาทุกปีเพื่อเป็นการรายงานสถานะของนักเรียนทุนและรายงานการใช้จ่ายทุนให้มูลนิธิฯทราบ พร้อมนำของบริจาคที่ได้รับในช่วงปีใหม่จากผู้บริหารและพนักงานธนาคารทิสโก้ส่งมอบให้กับโรงเรียนด้วย
มูลนิธิฯขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนักเรียนที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิฯ


          โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดพิจิตร สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เปิดสอนในระดับชั้นประฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ.1- ม.6) แบบสหศึกษา มีนักเรียนจำนวน 530 คน ครูผู้สอน 37 คน  นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ นักเรียนเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กกำพร้า พ่อแม่หย่าร้าง นักเรียนอยู่กับปู่ย่าตายาย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้านเช่า ฐานะยากจน


          โรงเรียนตะพานหิน เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 แบบสหศึกษา มีนักเรียนจำนวน 2,319 คน ครูผู้สอน 120 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่อำเภอตะพานหิน จ.เพชรบูรณ์ ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจ้างทั่วไป โรงเรียนขอทุนและได้รับทุนจากมูลนิธิฯตั้งแต่ปี 2550

          โรงเรียนวัดวังหว้า เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 240 คน ครูผู้สอน 12 คน บุคลากร 4 คน  นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร  รับจ้างทั่วไป  สภาพครอบครัวโดยรวมหย่าร้าง และฐานะยากจน


          โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบบสหศึกษา มีนักเรียนจำนวน 284 คน  ครูผู้สอน 22 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรทำนา รับจ้างที่กรุงเทพฯ และทำงานก่อสร้าง นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย 


0 Comments:

Post a Comment

<< Home