Thursday, May 03, 2018

ประชาสัมพันธ์ทุนรักษาพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐมและโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.60 ที่โรงพยาบาลนครปฐมและโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) มูลนิธิไปประชาสัมพันธ์มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ตามรายละเอียดดังนี้
โรงพยาบาลนครปฐม ได้พบคุณกิ่งกาญ ใจเย็น นักสังคมสงเคราะห์ และคณะนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาล เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ประเภททุนที่มูลนิธิฯบริจาค ตลอดจนระเบียบในการขอทุนประเภทต่างๆ นอกจากนี้ได้สอบถามถึงข้อมูลอื่นๆ ของโรงพยาบาล ปัญหา และความต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
โรงพยาบาลนครปฐม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2495
ปัญหาหลักของทางโรงพยาบาลที่พบ มีดังนี้
- สิทธิ์บัตรทองที่มีค่ารักษาพยาบาลเกินจากงบการรักษาของ สปสช.ไม่สามารถเบิกได้เต็มตามที่รักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตที่มีค่าใช้จ่ายสูง และแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลโรงพยาบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองทำให้โรงพยาบาลขาดทุน
- ปริมาณงานสูง แต่บุคลากรทางการแพทย์และสังคมสงเคราะห์ไม่เพียงพอ
- ปัญหาอีกประการคือ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการมีจำนวนมาก อีกทั้งบ้านพักพิงสำหรับผู้ป่วยไร้บ้านเต็ม
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้พบคุณสุนทราภรณ์ ภูสมหมาย นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ประเภททุนที่มูลนิธิฯบริจาค ตลอดจนระเบียบในการขอทุนประเภทต่างๆ นอกจากนี้ได้สอบถามถึงข้อมูลอื่นๆ ของโรงพยาบาล ปัญหา และความต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2532 สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันมีอายุ 28 ปี ตั้งอยู่บริเวณวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาตา ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป
ปัญหาหลักของทางโรงพยาบาลที่พบ มีดังนี้
- โรงพยบาลมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจักษุแพทย์ หากผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่โรงพยาบาลไม่สามารถรักษาได้ก็จะต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศิริราช
- ต้องรับรักษาผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลใดๆจากภาครัฐ ทำให้โรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ปีละประมาณ 500,000 – 600,000 บาท
- ปัญหาอีกประการคือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเรื่องตาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทำให้ประสบปัญหาการเดินทาง
นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลได้ยกตัวอย่างผู้ป่วยในกรณีต่างๆ ที่พบในโรงพยาบาล สามารถขอทุนกับทางมูลนิธิฯได้หรือไม่ โดยมูลนิธิฯได้ตอบข้อซักถามพร้อมทั้งอธิบายถึงกฏระเบียบการให้ทุนของทางมูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันมากขึ้น

0 Comments:

Post a Comment

<< Home