Friday, May 04, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาที่โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลทุนการศึกษาและนำของบริจาคที่ได้รับในช่วงปีใหม่ไปมอบให้โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีนักเรียนทุนจำนวน 20 คน ทั้งนี้มูลนิธิฯได้ชี้แจงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน และหลักการใช้จ่ายเงินทุนให้กับครูผู้ดูแลทุนและนักเรียนทุนเข้าใจมากยิ่งขึ้น และมูลนิธิฯได้ทราบข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษามัธยมสังกัดกรมสามัญเดิม เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 มีนักเรียนจำนวน 1,080 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ครูผู้สอนจำนวน 50 คน บุคลากร 15 คน รวม 65 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจ้างทั่วไป มูลนิธิฯขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนักเรียนที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิฯ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home