Friday, June 22, 2018

มอบทุนการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

          มูลนิธิฯ  ขอขอบคุณ คุณสุรพล  ศรีวีระสกุล  ที่ปรึกษาธนาคารทิสโก้  จำกัด  (มหาชน) สาขาเชียงใหม่  และเจ้าหน้าที่สาขาเชียงใหม่  เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน  19  โรงเรียน ประกอบด้วย1)โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ  2)โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  3)โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดสิงห์วรมหาวิหาร  4)โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์  5)โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  6)โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  7)โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ  8)โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  9)โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 10)โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร  11)วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  12)โรงเรียนหอพระ  13)วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา  14)วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 15)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  16)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงใหม่  17)มหาวิทยาลัยแม่โจ้  18)มหาวิทยาลัยราชฏัทเชียงใหม่ 19)สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่  จำนวน  183  ทุน0 Comments:

Post a Comment

<< Home