Wednesday, August 22, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต (วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน,วิทยาลัยเทคนิคดุสิต) 21 สิงหาคม 2561

             เมื่อวันที่21 สิงหาคม 2561มูลนิธิฯลงพื้นที่ติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต จำนวน 2 วิทยาลัย คือ 1) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน จำนวน 12  ทุน เป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน มีครูและบุคลากร จำนวน 63 คน  นักเรียน 1,600 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน เดิมชื่อ โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน สอนวิชาพาณิชยกรรมหลักสูตร 3 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 ในปีการศึกษา 2541 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทบริหารธุรกิจ 3 สาขา  สาขาการบัญชี  สาขาการตลาด  และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และในปีการศึกษา 2544  ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน” มูลนิธิฯได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ โดยทางครูแนะแนวมีความสนใจที่จะสมัครขอทุนแบบออนไลน์ในการขอทุนครั้งต่อไป 
           

               จากนั้นมูลนิธิฯเดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิต  จำนวน  23  ทุน โดยนักเรียนทุนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในโครงการตามรอยพระยุคลบาทที่มีภูมิลำเนาอยู๋ตามแนวชายแดนทางภาคเหนือของประเทศ วิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีครูและบุคลากร  50 คน  นักเรียน 400 คน  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2498  เดิมชื่อโรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต  เปิดสอน 2 แผนก คือ ช่างก่อสร้าง และช่างไม้ และต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2519 โรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิต ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพฯ วิทยาเขต 1 ดุสิต” และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมนครหลวง” และต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็น “วิทยาลัยเทคนิคดุสิต” เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคดุสิต เปิดสอน 5 หลักสูตร ได้แก่  ช่างก่อสร้าง  ช่างโยธา  สถาปัตย์  ช่างสำรวจ  และอุตสาหกรรมเครื่องเรือน  ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.  มูลนิธิฯได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ ทางวิทยาลัยมีความสนใจแต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบบอินเตอร์เน็ตให้ดีขึ้น ซึ่งคาดว่าน่าจะเรียบร้อยทันก่อนการสมัครทุนจะเริ่มขึ้นในปลายปี


               มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณาจารย์และนักเรียนของทั้งสองวิทยาลัยที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

0 Comments:

Post a Comment

<< Home