Monday, August 06, 2018

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 2/2561

วันนี้ (6 สิงหาคม 2561) มูลนิธิฯ จัดประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 2/2561 โดยในที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2561 และมูลนิธิฯขอขอบพระคุณ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เพื่อสนับสนุนโครงการทุนทั้ง 3 ประเภทของมูลนิธิ คือทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ด้วยดีตลอดมา0 Comments:

Post a Comment

<< Home