Monday, August 27, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาในเขต ปริมณฑลและกรุงเทพฯ ประจำปี 2561 (1.วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ)

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯ ได้เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาในเขต ปริมณฑลและกรุงเทพฯ ประจำปี 2561 ที่สถาบันการศึกษา 2 แห่ง คือ

1) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา จำนวน  13  ทุน เป็นวิทยาลัยประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2513 โดยใช้สถานที่ของ บริษัท ปัณยาลักษณ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการรถยนต์ “เปอโยต์” ประสบปัญหาเกี่ยวกับขาดแคลนช่างซ่อมและบริการ จึงได้ส่งผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศสเข้ามาฝึกช่างในประเทศไทย เพื่อส่งไปประจำยังตัวแทนจำหน่ายจังหวัดต่าง ๆ  หลังจากมีการเปิดอบรมช่างได้ไม่นาน นายพูน ปัณยาลักษณ กรรมการผู้จัดการ ได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยยังขาดช่างระดับฝีมือจำนวนมาก จึงได้ขออนุญาติกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง “โรงเรียนช่างฝีมือปัญจวิทยา” ขึ้นในปี พ.ศ.2514 ต่อมาได้รับอนุญาติให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา” ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2554  จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันวิทยาลัยตั้งอยู่ที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  มีนักเรียนประมาณ 1,200 คน ครูอัตราจ้างรวมบุคลากรประมาณ 60 คน  มูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ โดยทางวิทยาลัยสนใจสมัคร  แต่เนื่องจากวิทยาลัยให้ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นดูแล  ดังนั้นการขอทุนแบบออนไลน์ จะต้องให้ครูที่ปรึกษารวบรวมข้อมูล  และทำการให้ความเห็นร่วมกันกับครูแนะแนวเพื่อส่งข้อมูลมายังมูลนิธิฯ


2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จำนวน 10 ทุน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2505 ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ เปิดการสอน 4 สาขา  ได้แก่   สาขาการบัญชี  สาขาการตลาด  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาการโรงแรม (สาขาการโรงแรม เปิดการเรียนการสอนได้ 2 ปี มีนักเรียนประมาณ 2,073 คน  ครูอัตราจ้างรวมบุคลากรประมาณ 75 คน มูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ ซึ่งในปีการศึกษา 2559  โรงเรียนได้ส่งขอทุนการศึกษาแบบออนไลน์เข้ามา แต่พบปัญหาข้อมูลไม่สามารถส่งได้  ทำให้ปีการศึกษาต่อมาวิทยาลัยเลือกขอทุนแบบเอกสารเหมือนเดิม  มูลนิธิได้ชี้แจงเหตุผลว่า อาจเป็นช่วงที่ระบบขอทุนออนไลน์ยังไม่เสถียร แต่ปัจจุบันสามารถสมัครขอทุนแบบออนไลน์ได้แล้วมีโรงเรียนหลายแห่งเริ่มใช้  ทางวิทยาลัยมีความยินดีที่จะสมัครขอทุนแบบออนไลน์ในปีการศึกษานี้


            มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองวิทยาลัยที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

0 Comments:

Post a Comment

<< Home