Thursday, August 30, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 2561 ( 1)โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 2) โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง)

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯ ได้เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 2561 ที่โรงเรียน  2 แห่ง คือ 1)โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นม.1- ม.6 มีครูและบุคลากร จำนวน 110 คน นักเรียน จำนวน 1,900 คน มูลนิธิฯได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ โรงเรียนมีความสนใจจะสมัครขอทุนออนไลน์ และคาดว่าจะลองสมัครในปีนี้ด้วย


2) โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1- ม.6 มีครูและบุคลากร จำนวน 160 คน นักเรียนประมาณ 3,300 คน มูลนิธิฯได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ แต่โรงเรียนไม่มีความพร้อมเรื่องระบบอินเตอร์เน็ตจึงเป็นอุปสรรค์ในการสมัครแบบออนไลน์


จากนั้นมูลนิธิฯ ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนชื่อ เด็กชายสหรัฐ  มีตาษ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อายุ 14  ปี นักเรียนโรงเรียนทหารอากาศบำรุง มีสมาชิกในครอบครัว 2 คน  ประกอบด้วย พี่สาว, และตัวนักเรียนทุนเอง พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่นักเรียนอายุได้ 2 เดือน  ย่าเป็นคนลี้ยงดู ย่าเสียชีวิตเมื่อ  2 ปีที่แล้ว นักเรียนทุนอาศัยอยู่กับพี่สาวในชุมชนทหารอากาศบำรุงด้านใต้ พี่สาวอายุ  21 ปี กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้นปีที่ 2  คณะรัฐศาสตร์  และเปิดร้านขายของชำที่บ้าน ขายเสื้อผ้ามือสองออนโลน์ และไปวางขายตามตลาดนัด  พอมีรายได้แต่ไม่มาก ที่ดินที่ปลูกบ้านเป็นของวัดดอนเมือง จ่ายค่าเช่าปีละ 900 บาท

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณาจารย์และนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

0 Comments:

Post a Comment

<< Home