Thursday, September 27, 2018

ประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพที่ รร.ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาส) และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางพลัด

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพ ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาส) และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางพลัด ทำให้มูลนิธิฯได้ทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

          โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาส) เป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพสำหรับทุกคนที่สนใจอยากจะฝึกวิชาชีพในสาขาต่างๆ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร  อาคารเป็นของโรงเรียนแต่ที่ดินเช่าวัดกาญจสิงห์หาสวรวิหาร ก่อตั้งเมื่อปี 2539 มีข้าราชการประจำ 8 คน และวิทยากร อีก 12 คน มีนักเรียนในภาคเรียนนี้จำนวน 569 คน เปิดสอน 23 หลักสูตร หลักสูตรที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ ตัดแต่งขนสุนัข เสริมสวย และนวดแผนไทยตามลำดับ ผู้ที่มาเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเกษียณอายุ และมีนักเรียนมาเรียนดนตรีภาคค่ำ จากการติดตามผล นักเรียนได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ  50% ส่วนอีก 50% นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

           ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางพลัด สังกัดสำนักงานเขตบางพลัด อาคารเป็นของโรงเรียนแต่ที่ดินเช่าวัดบางพลัด ก่อตั้งเมื่อปี 2544 มีข้าราชการจำนวน 10 คน วิทยากรวันจันทร์-ศุกร์ จำนวน 18 คน วิทยากรวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 12 คน มีนักเรียนในภาคเรียนนี้ จำนวน 500 คน เปิดสอน 18 หลักสูตร  หลักสูตรที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ หลักสูตรนวดผ่อนคลาย เสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป  กลุ่มแม่บ้าน คนเกษียณอายุ และคนว่างงาน  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน จ่ายเฉพาะค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการเรียนเท่านั้น

          นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนรักษาพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วย

          มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ  ผู้อำนวยการ อารอบ ยกชู ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาส)และ คุณกาญจนา  ภูพิพัฒน์ผล หัวหน้าศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด ที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

0 Comments:

Post a Comment

<< Home