Thursday, November 29, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 2. โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 3. โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 จำนวน 9 ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอ. 1 – ม. 3 มีนักเรียน 505 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร จำนวน 32 คน มีนักเรียนอยู่หอพัก 72 คน โรงเรียนไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย ได้รับชุดนักเรียน อาหารกลางวัน โดยได้งบสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนให้นักเรียนห่อข้าวมา และโรงเรียนเตรียมกับข้าวให้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นชาวเขา อาศัยบนดอย ส่วนใหญ่หาเช้ากินค่ำ ครอบครัวแตกแยก สำหรับนักเรียนในพื้นที่ เดินทางโดยรถโดยสาร โรงเรียนมีการช่วยเหลือค่ารถโดยสาร โรงเรียนมีความพร้อมด้านอินเตอร์เน็ต และห้องคอมพิวเตอร์ จะทดลองสมัครขอทุนการศึกษาแบบออนไลน์ในปีนี้

2. โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ จำนวน 104 ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอ.1 – ม.3 มีนักเรียน 312 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร 27 คน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากบนดอยซึ่งประกอบด้วย 5 ชนเผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยงโปว์ กะเหรี่ยงสกอ ชาวไทยใหญ่ ชาวลั๊วะ และ ชาวพื้นเมือง ครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจน
เนื่องจากการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนต้องใช้เวลาหลายวัน นักเรียนจึงได้อาศัยหอพักที่ทางดรงเรียนจัดให้ โดยมีจำนวน 225 คนและได้รับอาหารฟรี 3 มื้อ นักเรียนทุนมูลนิธิฯ 90% ก็อาศัยหอพักของโรงเรียนเช่นกัน นักเรียนเรียนฟรีไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย โรงเรียนจะพยายามสมัครทางออนไลน์ถึงแม้อินเตอร์เน๊ตยังไม่เสถียรมากนัก

3. โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จำนวน 36 ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นม.1- ม.6 มีนักเรียน 1,600 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร จำนวน 70 คน โรงเรียนเก็บค่าใช้จ่าย ทุกระดับ เทอมละ 700 บาท เป็นค่าจ้างครูต่างประเทศ นักเรียนส่วนมากเป็นนักเรียนชาวเขาอาศัยบนดอย นักเรียนมาพักอาศัยหอพักของโรงเรียน จำนวน 113 คน โดยมีอาหารทาน 3 มื้อ เสียค่าใช้จ่ายเทอมละ 500 บาท เป็นค่าน้ำ-ค่าไฟ ครูแนะแนวยังไม่สะดวกการขอรับทุนการศึกษาแบบออนไลน์ เนื่องจากอุปกรณ์ในการสแกนยังไม่มีความพร้อม

มูลนิธิฯขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณาจารย์ของทั้ง 3 โรงเรียนที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

0 Comments:

Post a Comment

<< Home