Thursday, December 06, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1. วิทยาลัยการอาชีพนวมินราชินีแม่ฮ่องสอน 2. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3. โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ 4. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 สถานศึกษา ดังนี้
          1. วิทยาลัยการอาชีพนวมินราชินีแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนทุนจำนวน 48 ทุน สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. มีสาขาที่เปิดสอน 7 สาขา  ได้แก่  สาขาวิชาช่างยนต์  สาขาวิชาช่างกำลังไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีนักเรียนจำนวน 992 คน  ครูผู้สอนรวมบุคลากร จำนวน 60 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนอยู่ในพื้นที่  มีนักเรียนที่เป็นชาวเขาบ้างบางส่วนแต่น้อย  โดยอาศัยหอพักของวิทยาลัย วิทยาลัยแจ้งว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมในการสมัครขอทุนออนไลน์
          2. โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนทุนจำนวน 7 ทุน เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณอุดหนุน จากสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนจำนวน 542 คน มีครู และบุคลากรรวม 33  คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนภายในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ใกล้เคียง เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นม.1- ม.6 เก็บค่าบำรุงการศึกษา 800 บาท/เทอม ฟรีอาหารกลางวัน ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร  รับจ้าง มูลนิธิฯได้มีการประชาสัมพันธ์ และสอบถามปัญหาการสมัครขอทุนแบบออนไลน์  ซึ่งทางโรงเรียนชี้แจงว่า ทางโรงเรียนมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้ามาก และเครื่องสแกนมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  ไม่พร้อมสมัครทุนแบบออนไลน์  
          ในการนี้มูลนิธิฯยังได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 คน พร้อมกับมอบผ้าห่มและถุงอาหารแห้งให้ด้วย          3. โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์  มีนักเรียนทุนจำนวน  99  ทุน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ได้รับพระกรุณาพระราชทานพระอนุญาตให้ออกชื่อองค์กรแห่งนี้อย่างเป็นทางการว่า “โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” นับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552  เปิดสอนในระดับชั้นม. 1-6   มีนักเรียนจำนวน 1,670 คน  ครู และบุคลากรรวม 105 คน นักเรียน 60% เป็นคนในพื้นที่และอีก 40% เป็นเด็กชาวเขา  โดยมีค่าเทอมประมาณ 1,140 บาท/เทอม หากเรียนสายวิทย์ฯพิเศษค่าเทอมประมาณ 3,500 บาท/เทอม มีหอพักสำหรับนักเรียนที่บ้านไกลมีค่าหอ  1,500 บาท/เทอม (รวมค่าอาหารเช้า,เย็น และค่าน้ำ ค่าไฟ) ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และประกอบอาชีพเกษตรกรรม  กรรมการมูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์ การสมัครขอทุนแบบออนไลน์ แต่โรงเรียนมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  สัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า ประกอบกับจำนวนนักเรียนทุนมีมาก ทำให้การสแกนเอกสารต่างๆ ล่าช้า จึงขอใช้การกรอกใบแบบฟอร์มสมัครขอทุน และส่งผ่านทางไปรษณีย์เหมือนเดิม 
          4. วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีนักเรียนทุนจำนวน 4 ทุน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546 ได้มีมติเห็นชอบให้สถาบันดำเนินการจัดตั้งวิทยาเขตแม่ฮ่อสอนเพื่อดำเนินการจัดการศึกษา ในนามของ “วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน”  ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีนักศึกษาจำนวน 445 คน  อาจารย์ และบุคลากรรวม 62 คน  เปิดสอน 2 ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์มีค่าเทอมประมาณ 6,500 บาท/เทอม  และภาควิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเทอมประมาณ 7,500 บาท/เทอม  ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา คือ วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสาธารณสุขชุมชน วิชาการประถมศึกษา วิชาการท่องเที่ยว วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และในอนาคตจะเปิดสาขาการค้าขายแดนเพิ่ม เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่ติดชายแดนพม่า จึงมีมุมมองในการพัฒนาตามนโนบายเปิดการค้าพื้นที่ชายแดน  นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ วิทยาลัยมีหอพักสำหรับนักศึกษา 2 หลัง เปิดใช้ตั้งแต่ปี 2550  สามารถรองรับนักศึกษาได้หลังละ 90 – 100 คน มีค่าหอพักแรก 500 บาท/ปี นักศึกษาบางส่วนไม่เขียนขอทุน เนื่องจากไม่สะดวกในเรื่องของเอกสาร เพราะต้องเดินทางกลับบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อยู่บนดอยสูงการเดินทางลำบาก
          มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณาจารย์ของทั้ง 4 สถานศึกษาที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

0 Comments:

Post a Comment

<< Home