Tuesday, June 18, 2019

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เปิดตู้รับบริจาค ประจำครึ่งปี 2562

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้เปิดตู้รับบริจาค ประจำครึ่งปี 2562 มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ เงินบริจาคดังกล่าว มูลนิธิฯ จะนำไปสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป
0 Comments:

Post a Comment

<< Home