Thursday, January 23, 2020

รับมอบเงินบริจาค บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

วันที่ 22 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับมอบเงินจำนวน 917,965 บาท จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดยคุณภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ และคุณสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดเป็นผู้มอบ โดยเงินจำนวนนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการบริหารกองทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ซึ่งเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
รับมอบโดยคุณภัทธิรา วัฒนวรางกูร กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้เป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ มาโดยตลอด

0 Comments:

Post a Comment

<< Home