Monday, February 24, 2020

ส่งของบริจาค โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งเสื้อมือสองและแฟ้มเอกสารที่ได้รับบริจาค ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 8 ลัง เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 960 คน และบุคลากร 100 คน โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรการเรียนที่เน้นการสร้างอาชีพได้จริง เช่น คหกรรม,เกษตรกรรม,ธุรกิจการค้าตามแนวชายแดน,อุตสาหกรรม,เครื่องประดับเงิน เป็นต้น เมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้เลย

0 Comments:

Post a Comment

<< Home