Friday, February 14, 2020

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ นายดรัณ จิตตวิสุทธิกุล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่ซอยชิดลม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพของนายดรัณ จิตตวิสุทธิกุล ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยว ระยะเวลา 4 ปี เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการขาย และรถเข็นมีสภาพเก่า จึงต้องการขอรับทุนประกอบอาชีพเป็นรถเข็น, ถ้วยชาม และหม้อก๋วยเตี๋ยว เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน0 Comments:

Post a Comment

<< Home