Friday, February 14, 2020

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ คุณเนตรนภา โกมินทร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพของคุณเนตรนภา โกมินทร์ ประกอบอาชีพรับจ้างซักรีด เป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากเครื่องซักผ้าที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน ไม่ใช่ของตนเอง เป็นของน้องสาว ทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน จึงขอรับทุนประกอบอาชีพเป็นเครื่องซักผ้า เพื่อนำมาใช้งานได้สะดวกมากขึ้น พร้อมทั้งได้ขอเตารีด ราวตากผ้า และน้ำยาซักผ้า ด้วย


0 Comments:

Post a Comment

<< Home