Wednesday, May 07, 2014

เยี่ยมนักสังคมสงเคราะห์รพ.สมุทรปราการ A Meeting with Social Worker Team of Samutprakarn Hospital


ช่วงนี้เป็นช่วงที่มูลนิธิทิสโก้เดินสายพบปะและขอข้อมูลจากนักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลต่างๆ ที่ทำงานร่วมกับมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์สำคัญสำหรับงานนี้คือ มูลนิธิฯ ต้องการเข้าใจถึงสถานการณ์การรักษาพยาบาลในปัจจุบัน เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนของมูลนิธิฯ ให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของสังคมให้มากที่สุด และเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 เราได้เข้าพบฝ่ายสวัสดิการสังคมของรพ.สมุทรปราการ


ฝ่ายสวัสดิการสังคมประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์และผู้ช่วยเหลือคนไข้เป็นหลัก ปรัชญาการทำงานคือ “เราช่วยท่าน เพื่อให้ท่านช่วยเหลือตัวเองได้” ซึ่งปรัชญานี้ได้สร้างแนวทางการทำงานแบบองค์รวม หรือ Holistic Approach และการทำงานแบบเชิงรุกมากขึ้น ทีมนักสังคมสงเคราะห์ที่รพ.สมุทรปราการนี้ไม่ได้ดูแลเฉพาะสวัสดิการของผู้ป่วยเมื่ออยู่โรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังดูแลไปถึงครอบครัวและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยอีกดวย จะมีการออกเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากได้รับการรักษาพยาบาล ส่วนการดูแลครอบครัวนั้นจะเน้นที่การแนะนำสวัสดิการสังคมด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสมาชิกคนอื่นๆ ของครอบครัวผู้ป่วย ตลอดจนการแนะนำอาชีพต่างๆ ที่ช่วยให้ครอบครัวสามารถสร้างรายได้เสริมในระหว่างที่ต้องดูแลผู้ป่วย ซึ่งตรงนี้ มูลนิธิทิสโก้เองก็เคยสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้กับสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยบางรายโดยประสานงานผ่านทีมนักสังคมสงเคราะห์ของรพ.นี้


โครงการหนึ่งที่ฝ่ายสวัสดิการสังคมริเริ่มขึ้นคือการให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วย ซึ่งมูลนิธิฯ มองว่าเป็นการทำงานเชิงรุกที่เหนือไปกว่าการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาล วิธีการก็คือ นักสังคมสงเคราะห์จะรวบรวมเงินบริจาคที่ได้รับจากหน่วยงานสาธารณกุศลและบุคคลทั่วไป ตลอดจนข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ และจัดสรรแบ่งปันให้กับผู้ป่วยที่ยากจนเป็นรายเดือนจนกว่าผู้ป่วยและครอบครัวจะสามารถพึ่งพาอาศัยตนเองได้ นอกจากนี้ เราจะเห็นภาพของนักสังคมสงเคราะห์และทีมงานช่วยกันซ่อมแซมบ้านของผู้ป่วย สอนอาชีพ ให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตคู่ ฯลฯ ซึ่งเราเชื่อว่าล้วนเป็นผลมาจากปรัชญาการทำงานของฝ่ายสวัสดิการสังคมของรพ.สมุทรปราการนั่นเอง


มูลนิธิฯ ขอชื่นชมความพยายามและการริเริ่มงานสังคมสงเคราะห์แบบเชิงรุกของรพ.สมุทรปราการ ข้อมูลที่เราได้รับในครั้งนี้ ทำให้เราต้องกลับมาถามตนเองว่า สิ่งที่เราทำอยู่มันน้อยเกินไปหรือไม่ เรากำลังจำกัดตนเองอยู่เพียงแค่การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เท่านั้น โดยไม่ได้มองเลยไปถึงปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นหลังการรักษาพยาบาล ซึ่งใหญ่หลวงและเป็นระเบิดเวลายิ่งกว่าหรือไม่

TISCO Foundation team met with a team of social workers at Samutprakarn Hospital on Apr 29, 2014. We learned about many good, proactive programs that they help patients and their family members to become self-sufficient, and we strongly admired their strong effort. The team's work philosophy is “we help you so you can live by yourself”. This brings about a holistic and proactive approach the team is using. The team visits patients' families on a regular basis to follow-up and ensure that their quality of life is improving continuously. One program they are working on is providing a grant and food to patients and their family on a monthly basis. We think that this is totally beyond their role as a hospital social worker.


This actually made us think if what we are doing is enough while there are greater needs than just medical supplies.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home