Monday, May 12, 2014

บริษัท ร่วมทุนชนบท จำกัด Rural Capital Partners Co., Ltd.

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 มูลนิธิทิสโก้ได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ร่วมทุนชนบท จำกัด ในฐานะที่เรามีหุ้นอยู่จำนวน 10,000 หุ้น ทำให้ทราบเรื่องราวของบริษัทแห่งนี้ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น social enterprise รุ่นบุกเบิกของประเทศไทย หรืออาจจะตั้งแต่เรายังไม่มีคำว่า “กิจการเพื่อสังคม” ให้ใช้กันเหมือนทุกวันนี้


บริษัท ร่วมทุนชนบท จำกัด หรือ Rural Capital Partners Co., Ltd. (RCP) จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิการยน 2532เป็นบริษัมที่ไม่แสวงหาผลกำไร (on-profit company) ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท แบ่งเป็น 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 32 ราย ประกอบด้วย
- สถาบันการเงินในประเทศ 50%
- สถาบันการเงินจากต่างประเทศ 30%
- องค์กรธุรกิจเอกชน 13%
- องค์กรเอกชนเพื่อพัฒนาชนบท 3% ซึ่งมูลนิธิทิสโก้เป็นผู้ถือหุ้นในหมวดนี้
- บุคคลทั่วไป 4%


ก่อตั้งขึ้นเพื่อกระจายทรัพทยากรและส่งเสริมการลงทุนในชนบทให้ถึงมือผู้ประกอบการขนาดย่อมหรือธุรกิจของชาวบ้านและของชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีกิจกรรมการดำเนินงาน คร่าวๆ คือ ร่วมลงทุนหรือให้กู้ยืมเงินแก่กิจการ โครงการ หรือกิจกรรมสร้างรายได้ต่างๆ ที่มีศักยภาพของกลุ่มชาวบ้านหรือชุมชน ให้บริการด้านการวิจัยและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจขนาดย่อมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชนบทหรือท้องถิ่น ตลอดจนให้บริการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการแก่ธุรกิจของกลุ่มชาวบ้าน


ตลอดระยะเวลา 24 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับกิจการของกลุ่มชาวบ้านจำนวน 6 โครงการ และให้กู้ยืม 18 โครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำนเนิงานที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการบริการอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมาคมนานาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน มูลนิธิศักยภาพชุมชน และโครงการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยธนาคารโลกและสถาบันท้องถิ่นพัฒนา


อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในเชิงธุรกิจของบริษัทฯ อาจจะไม่มีการเจริญเติบโตอย่างชัดเจนมากนัก ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและความเชี่ยวชาญของบุคคลากรที่เน้นไปในทางการให้ความสร้างศักยภาพให้กับชาวบ้านและชุมชนมากกว่าจะมุ่งการบริหารให้บริษัทฯ มีผลกำไรเพื่อสร้างความยั่งยืนของกระบวนการพัฒนา และประเด็นนี้ก็เป็นความท้าทายของ social enterprise หลายแห่งมาโดยตลอด เส้นทางของ social enterprise ที่ไม่ประสบความสำเร็จต้องปิดตัวลงหรือปรับสถานะเป็นหน่วยงานสาธารณประโยชน์ที่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ส่วนที่ประสบความสำเร็จก็ต้องใช้เวลาและความอดทนสูงกว่าที่จะเห็นว่ากำไรที่ได้จากการดำเนินงาน หรือกระบวนการการดำเนินงานนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่จนปัจจุบันนี้ เราก็ยังไม่เห็นใครที่ออกมาปฏิเสธอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่า social enterprise เป็นรูปแบบการพัฒนาสังคมที่ไร้ประสิทธิภาพในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น มูลนิธิทิสโก้ขอให้บริษัท ร่วมทุนชนบท จำกัด สามารถผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ และอยากช่วยเป็นกระบอกเสียงในการเรียกร้องให้ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานอื่นๆ ได้นำความเชี่ยวชาญของท่านเข้ามาช่วยเหลือการดำเนินงานของบริษัท เราไม่อยากเห็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจทำงานเพื่อสังคมต้องเลือนหายไป และเรายังคงเชื่อใน model ขององค์กรและวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์กร เราคิดว่าที่กลุ่มผู้ก่อตั้งได้เริ่มต้นไว้ด้วยการดึงสถาบันการเงินมาเป็นผู้ร่วมถือหุ้นนั้นก็เพื่อต้องการสร้างกระบวนการ skills transfer ด้านการบริหารธุรกิจสู่ภาคประชาสังคม ที่เก่งแต่พัฒนาชุมชน แต่ไม่เชี่ยวชาญการบริหารจัดการ หรือแม้แต่การดำเนินงานเพื่อสร้างกำไร


On May 9, 2014, TISCO Foundation attended an Annual General Meeting of Rural Capital Partners Co., Ltd. (RCP) as we are a shareholder of 10,000 shares. RCP is a very pioneer in Thailand's social enterprise phenomenon. It was established in 1992, which was probably when we did not even have the word 'social enterprise' to describe such type of social development-oriented for-profit company. The shareholders are comprised of Thailand-based financial institutions (50%), international financial institutions (30%), private business companies (13%), non-profit organizations for social development (3%) and individuals (4%). The mission of RCP is to promote growth in small and medium sized cottage businesses that aim to alleviate poverty in Thailand's rural areas in a sustainable manner. The services include joint-venture, loans, business consultancies and training to strong cottage businesses and development projects.In the past 24 years, RCP has invested in 6 join-venture projects and made 18 loans to cottage businesses in rural areas across Thailand. It also provided consultancy and training services to several organizations, namely The Learning Institute for Everyone, People's Empowerment Foundation, Local Development Institute and World Bank. Despite of good amount of join-ventures and services, RCP is not significantly growing business-wise. This may come from the fact that the folks there aim to achieve the social development-oriented objective, and their skills gear towards that direction rather than profit-making. This in fact has been an important challenge for social enterprise for a long time. Those unsuccessful have to close down or change their status to a charity organization that needs to depend on support from others. Successful social enterprises on the other hand must keep their patience to prove that their operations are able to make a difference to the society. But, we don't see anyone coming out to deny that such model brings failure to the social develop process.

As a shareholder, the foundation would like to call for support from other shareholders and other organizations to help RCP pass this critical phase. We still believe in this social-enterprise model and the RCP founders' strong intention to create a sustainable social development framework for Thailand. We also believe that by drawing support from financial institutions and private business is to create a skills transfer process, for the non-profit folks to increase skills in business administration and profit making, and vice versa.


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท ร่วมทุนชนบท จำกัด More information about RCP
- http://nisecorporation.com/node/1586

- http://www.tseo.or.th/network/749

0 Comments:

Post a Comment

<< Home