Wednesday, December 24, 2014

รายงานผลการติดตามผลโครงการทุนการศึกษาประจำปี 2557

มูลนิธิทิสโก้มีกิจกรรมติดตามผลทุนการศึกษาประจำปี 2557 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีผลการติดตามผลโดยสรุป ดังนี้

ครั้งที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557
รายชื่อโรงเรียนและจำนวนนักเรียนทุน:
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จำนวนนักเรียนทุน 47 คน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย จำนวนนักเรียนทุน 31 คน
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ จำนวนนักเรียนทุน 50 คน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 จำนวนนักเรียนทุน 41 คน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จำนวนนักเรียนทุน 29 คน
โรงเรียนเสรีวิทยา จำนวนนักเรียนทุน 40 คน
โรงเรียนเทศบาลนครแม่ฮ่องสอน จำนวนนักเรียนทุน 43 คน
โรงเรียนบ้านป่าลาน จำนวนนักเรียนทุน 21 คน
โรงเรียนห้องสอนศึกษา จำนวนนักเรียนทุน 148 คน
โรงเรียนห้วยผา จำนวนนักเรียนทุน 21 คน

ผลการติดตามโครงการโดยสรุป:
มูลนิธิได้เคยเดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนทั้ง 10 โรงมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งทุกโรงเรียนมีทั้งนักเรียนที่สมัครขอรับทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง โรงเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในกฎระเบียบและขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิเป็นอย่างดี แต่มีบางโรงเรียนที่ครูผู้ดูแลทุนยังไม่เข้าใจขั้นตอนดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนครูผู้ดูแลทุนหรือเปลี่ยนผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิได้อธิบายรายละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนส่วนใหญ่มาจากค่ายานพาหนะเดินทางไปกลับประจำวัน มีบางโรงเรียนที่นักเรียนจะต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อชุดประจำถิ่น เนื่องจากโรงเรียนบังคับให้นักเรียนใส่ชุดประจำถิ่นมาโรงเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน นอกนั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ค่าสมุดหนังสือและอุปกรณ์การเรียน มีนักเรียนส่วนน้อยที่เบิกเงินเป็นก้อนใหญ่แล้วนำไปให้ผู้ปกครองใช้ หรือใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการได้อธิบายและแนะนำวิธีการใช้จ่ายอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของมูลนิธิแล้ว

ครั้งที่ 2 จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 15-19 ธันวาคม 2557
รายชื่อโรงเรียนและจำนวนนักเรียนทุน:
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จำนวนนักเรียนทุน 7 คน
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา จำนวนนักเรียนทุน 6 คน
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ จำนวนนักเรียนทุน 6 คน
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี จำนวนนักเรียนทุน 7 คน
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร จำนวนนักเรียนทุน 3 คน
โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย จำนวนนักเรียนทุน 8 คน
โรงเรียนศรีสุขวิทยา จำนวนนักเรียนทุน 5 คน
โรงเรียนพนาสนวิทยา จำนวนนักเรียนทุน 17 คน
โรงเรียนกระเทียมวิทยา จำนวนนักเรียนทุน 16 คน
โรงเรียนบ้านจารย์ จำนวนนักเรียนทุน 18 คน

ผลการติดตามผลโครงการโดยสรุป:
โรงเรียนที่ได้ไปติดตามผลโครงการในครั้งนี้เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 33 (สพม. 33)จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 85 โรง ในช่วงที่ผ่านมา สพม. 33 ได้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิให้แก่โรงเรียนต่างๆ และมีโรงเรียนที่ได้ส่งใบสมัครขอรับทุนเข้ามาในปีแรกจำนวน 46 โรง รวมเป็นใบสมัครขอรับทุนจำนวน 334 ทุน แต่มีจำนวนใบสมัครที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติมีจำนวน 194 ทุนเท่านั้น ดังนั้น มูลนิธิจึงได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนเหล่านี้เพื่อสร้างความเข้าใจและให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษา เพื่อช่วยให้คณะครูและนักเรียนทุนสามารถดำเนินการสมัครขอรับทุนได้อย่างถูกต้อง ตรงตามกฎเกณฑ์และขั้นตอนของมูลนิธิ

จากการเข้าเยี่ยมโรงเรียนทั้ง 10 โรงนี้ มูลนิธิพบปัญหาหลักๆ ได้แก่
1. นักเรียนยังไม่เข้าใจกฎระเบียบการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาของมูลนิธิ พบว่ายังมีการใช้จ่ายเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่หลายกรณี และมีบางรายที่ใช้บัตรเอทีเอ็ม
2. ครูผู้ดูแลทุนบางท่านยังไม่เข้าใจขั้นตอนการสมัครขอรับทุนแบบต่อเนื่อง และยังไม่ทราบถึงวิธีการพิจารณาอนุมัติทุนโดยกรรมการมูลนิธิ
3. โรงเรียนหลายแห่งได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น EDF และได้รับเงินกู้กยศ.แล้ว

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 มูลนิธิได้ร่วมกับสพม. 33 จัดการประชุมครูแนะแนวจากโรงเรียนในสังกัดเรื่อง “โครงการทุนการศึกษาและระบบใบสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบออนไลน์โดยมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล” โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างความเข้าใจในกฎระเบียบและขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา และเพื่อแนะนำการสมัครขอรับทุนการศึกษาแบบออนไลน์ ซึ่งมูลนิธิได้พัฒนาระบบดังกล่าวและเริ่มนำร่องในปี 2557 นี้เป็นปีแรก มีโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ 65 โรง และมีโรงเรียนที่มีความพร้อมและสนใจจะใช้ระบบใบสมัครขอรับทุนแบบออนไลน์จำนวนประมาณ 30 โรง


มูลนิธิขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเป็นอย่างยิ่งสำหรับการต้อนรับอย่างดีและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับการปรับปรุงโครงการทุนการศึกษา

0 Comments:

Post a Comment

<< Home