Monday, December 28, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาลแก่เด็กหญิงนนท์นภัส ทับทิมศรี ที่ชุมชนร่วมพัฒนา 33 ซอยพหลโยธิน 48 - TISCO Foundation is donating a medical care grant to Nannapat.

มูลนิธิได้เดินทางไปมอบทุนรักษาพยาบาลให้แก่เด็กหญิงนันท์นภัส ทับทิมศรี อายุ 11 ปี ที่ชุมชนร่วมพัฒนา 33 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ ผู้ขอทุนป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ปัจจุบันใส่เหล็กแทนกระดูกขาเดิม อุปกรณ์ที่นำไปบริจาคประกอบด้วย โครงเตียงขนาด 3.5 ฟุต ที่นอนขนาด 3.5 ฟุต และเก้าอี้สำหรับอาบน้ำ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,827 บาท  โดยมีคุณชุลีพร ทองเก่า เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้ประสานงาน

TISCO Foundation is donating a medical care grant to Nannapat, 11 years, today. Nannapat has osteosarcoma (cancer in bones), currently receiving treatment at Ramathibodi Hospital. She has just had a knee replacement operation. The grant includes a bed frame, mattress and a bath bench, THB 3,827. These items will her her not to bend her knees too much.


Thursday, December 24, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับเด็กชายจิรภัทร ตะเพียนทอง ที่โรงพยาบาลเด็ก - TISCO Foundation donated a medical care grant to Jirapat Tapienthong at the Children's Hospital.

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้มอบทุนรักษาพยาบาลให้แก่เด็กชายจิรภัทร ตะเพียนทอง ที่โรงพยาบาลเด็ก เป็นเครื่องช่วยหายใจและเครื่องดูดเสมหะ มูลค่า 9,599 บาท เด็กชายจิรภัทร มีภาวะสมองขาดอ๊อกซิเจนจึงมีพัฒนาการช้า และเป็นปอดติดเชื้อร่วมด้วย หายใจด้วยตนเองไม่ได้ แพทย์ต้องทำการเจาะคอและใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งอุปกรณ์ที่มูลนิธิบริจาคให้นี้จะช่วยให้เด็กชายจิรภัทรสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ ขอขอบคุณคุณรัตนาวรรณ เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลเด็กที่ช่วยประสานงาน

TISCO Foundation donated a medical care grant to Jirapat Tapienthong at the Children's Hospital. Previously, Jirapat had an anoxia which caused him mental and physical disabilities. Now, he has infected lungs and is unable to breath by himself. So, the doctor performed a tracheostomy. The grant includes a suction and an AMBU bag, total THB 9,599, so he can recover at home.Wednesday, December 23, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาลเด็กชายธีรเมธ สกุลจีน - TISCO Foundation is donating a medical care grant to Teeramet Sakuljeen.

วันนี้ 23 ธันวาคม 2558 มูลนิธิไปมอบทุนรักษาพยาบาลแก่เด็กชายธีรเมธ สกุลจีน เป็นแผ่นเจาะสำหรับเช็คระดับน้ำตาลในเลือด 15 กล่อง รวมมูลค่า 9,750 บาท เด็กชายธีรเมธ เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานและมีเลือดเป็นกรดร่วมด้วย ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โดยมี ร.อ.หญิงธวัลพร นักสังคมสงเคราะห์ประสานงานและร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบ

TISCO Foundation is donating a medical care grant to Teeramet Sakuljeen at Pramongkutkloa Hospital.  The grant includes 15 boxes of blood sugar test strips, THB 9,750.  Teeramet has type 1 diabetes which requires him to perform blood sugar test at least 4 times a day to control the blood sugar level.  The supplies will last about 6 months.
Friday, December 18, 2015

สัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพรายใหม่ 3 ราย และติดตามผลผู้ที่เคยได้รับทุนประกอบอาชีพ 2 ราย TISCO Foundation went to Lopburi province to visit 3 new start-up grant applicants and to visit 2 grantees.

มูลนิธิทิสโก้ได้เดินทางไปจังหวัดลพบุรี เพื่อสัมภาษณ์ผู้ขอทุนประกอบอาชีพรายใหม่ 3 ราย และติดตามผลผู้ที่เคยได้รับทุนประกอบอาชีพไปแล้ว 2 ราย
ผู้ขอทุนใหม่รายแรกคือ นางสาวป้าย กองพิระ อายุ 62 ปี อาชีพเปิดร้านเสริมสวย ขอรับบริจาคเครื่องอบไอน้ำและอุปกรณ์เสริมสวยอื่นๆ
รายที่สองคือ นางสมจิตร เข้มสกุล อายุ46 ปี อาชีพรับจ้างเย็บผ้าโหล ขอรับบริจาคจักรโพ้ง 1 หลัง
รายที่สามคือ นายสมจิตร ผดุงผิว อาชีพหลักเป็น รปภ.ที่โรงเรียนในอำเภอ มีอาชีพเสริมเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ ขอบริจาคเป็นอุปกรณ์ทำเฟอร์นิเจอร์
ส่วนที่ไปติดตามผลทุนประกอบอาชีพ ได้แก่ นางสาวสมใจ อยู่ประเสริฐ อาชีพรับจ้างซักรีด เคยได้รับเครื่องซักผ้าและเตารีดจากมูลนิธิไป ปัจจุบันยังประกอบอาชีพเดิมอยู่ มีลูกค้ามากขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นบ้าง
อีกรายหนึ่งคือ นายจักรายุ เฉลิมมณฑป อาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ เคยได้รับเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็กและเครื่องเชื่อมเหล็ก ปัจจุบันยังประกอบอาชีพเดิม มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้น อุปกรณ์ที่บริจาคให้ไปยังอยู่ในสภาพดีเช่นกัน

TISCO Foundation went to Lopburi province to visit 3 new start-up grant applicants and to visit 2 grantees.
1. Pai Gongpeera, 62 years, is a small beauty salon owner.  She's requesting for a hair steamer and other salon equipment.
2. Somjit Kemsakul, 46 years, is a sewer.  She's requesting for a new sewing machine as the one she has is very old.
3. Somjit Padungpew is a security staff at Chaibadan School.  He is also a carpenter making wooden furniture at home as the second source of income.  He's requesting for carpenter's tools.

The TISCO Foundation team also visited two former start-up grantees.  First is Somjai Yuprasert, a laundry service provider.  She received a laundry machine and an iron for her business.  All is still in good condition.  The second grantee is Jakrayu Chaloemmondop.  He's a carpenter making wooden and metal furniture.  All equipment received is still i good condition.Wednesday, December 16, 2015

มูลนิธิทิสโก้เปิดตู้บริจาคในตัวอาคารสำนักงานใหญ่และในธนาคารทิสโก้สาขาต่างๆ - TISCO Foundation is collecting donated money from all donation boxes placed.

วันนี้มูลนิธิทิสโก้ได้เปิดตู้บริจาคในตัวอาคารสำนักงานใหญ่และในธนาคารทิสโก้สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ได้รับเงินจำนวนบริจาคจำนวน 106,105.50 บาท ทางมูลนิธิขอขอบพระคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านสำหรับการบริจาค เงินส่วนนี้จะไปสนับสนุนโครงการมอบทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพของมูลนิธิต่อไป 

Today TISCO Foundation is collecting donated money from all donation boxes placed at TISCO Tower and at all TISCO Bank branches for the second half of 2015.  We have received THB 106,105.50.


Tuesday, December 15, 2015

มอบทุนประกอบอาชีพ 3 ราย ที่ชุมชนซอยพระเจน - TISCO Foundation is donating 3 start-up grants to Soi Prajane community members.

วันนี้มูลนิธิได้มอบทุนประกอบอาชีพ 3 ราย ที่ชุมชนซอยพระเจน ถนนพระราม 4 รายแรกที่รับมอบคือนางสวรรค์ สีทาสร้อย อาชีพขายอาหาร อุปกรณ์ที่ได้รับบริจาคคือ รถเข็นพร้อมเตาย่าง ถังแช่ขนาด 80 ลิตร ขาตั้งร่ม กระติกใส่ข้าวเหนียว ถาดขนาดใหญ่ หม้อ 2 หู เตาถ่าน รวมเป็นเงิน 9,940 บาท รายที่สองคือ นางสาวพัชรี ยิ้มใหญ่ อาชีพขายขนมหวาน ได้รับ รถเข็นแบบไม่มีหลังคา เครื่องปั่นไฟฟ้า หม้อ 2 หู และอุปกรณ์อื่นๆ รวมเป็นเงิน 6,760 บาท สุดท้ายคือนายบุดสี ยุพาพันธ์ อาชีพขายผลไม้ อุปกรณ์ที่ขอรับบริจาคคือ รถเข็นสำหรับขายผลไม้ ถังแช่ 100 ลิตร ขาตั้งร่ม รวมเป็นเงิน 7,530 บาท ซึ่งทั้ง 3 รายนี้ได้พิจาณาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย โดยมีคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิเป็นผู้มอบ 

Today TISCO Foundation is donating 3 start-up grants to Soi Prajane community members.  First is Sawan Sritasoi who receives a vending trolley, a cooler and other cooking utensils, THB 9,940 in value.  Second is Patcharee Yimyai, selling Thai desserts.  She receives a vending trolley, mobile electricity generator and other cooking utensils, THB 6,760 in value.  The last grantee is Budsri Yupapan, selling fresh fruits.  He receives a glass vending trolley and a cooler, THB 7,530 in value.
Tuesday, December 08, 2015

มอบทุนรักษาพยาบาล วิไลวรรณ เณรพราย ที่สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง - TISCO Foundation is donating a medical grant to Wilaiwan Nenprai.

วันนี้มูลนิธิมอบทุนรักษาพยาบาลเป็นค่าฟอกไตใหกับ น.ส.วิไลวรรณ  เณรพราย อีกหนึ่งครั้ง ตามที่ได้อนุมัตินั้นจะเป็นเวลา 3 เดือน ที่สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง.
TISCO Foundation is donating a medical grant to Wilaiwan Nenprai at Major General Chamlong Srimuamg Polyclinic. The grant includes a one-month expense for hemodialysis at the polyclinic.