Wednesday, November 09, 2016

สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพนางอรดิน มหาชัย อาชีพขายอาหารสำเร็จรูป

วันนี้มูลนิธิไปสัมภาษณ์นางอรดิน  มหาชัย ผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพแถวเจริญกรุง จากการสัมภาษณ์ทราบว่าผู้ขอทุนอาศัยอยูบ้านเช่ากับบุตรชายทั้ง 3 คน ซึ่งกำลังเรียนทั้งหมด ผู้ขอทุนมีอาชีพขายอาหารสำเร็จรูป มีความชำนาญในการทำอาหารได้หลายประเภท และเนื่องจากอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพบางอย่างมีการชำรุด จึงมีความประสงค์จะขอรับบริจาคอุปกรณ์ประกอบอาชีพเป็นหม้อหุงข้าวขนาด 2.5 ลิตร และหม้อเบอร์ 32-45  สถานที่ขายจะเป็นแบบแผงลอย มูลนิธิได้ข้อมูลแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
0 Comments:

Post a Comment

<< Home