Monday, March 06, 2017

ประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2560

วันนี้มีการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2560 โดยมีคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ เป็นประธานในการประชุม และขอขอบคุณกรรมการทุกๆ ท่านที่ร่วมประชุมในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ


0 Comments:

Post a Comment

<< Home