Wednesday, November 29, 2017

มูลนิธิไปติดตามผลทุนการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานี 4 แห่ง เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2560

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลติดตามผลทุนการศึกษาสถานศึกษา 4 แห่ง ดังนี้
ที่แรกคือโรงเรียนบ้านเลาะ อ.โพธิ์ไทร มีนักเรียนทั้งหมด 36 คน ปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 เป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ที่ยึดหลักพอเพียง มีนักเรียนได้รับทุน 3 ราย ส่วนใหญ่ถ้าจบ ป.6 จากที่นี่นักเรียนจะไปต่อที่โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ทางครูผู้ดูแลทุนจะกังวลในเรื่องนักเรียนที่ไปต่อที่อื่นแล้วทางโรงเรียนแห่งใหม่นั้นไม่สานต่อเรื่องทุนการศึกษาให้
โรงเรียนที่ 2 คือโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีนายพนมเทพ สังขะวรรณ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนได้รับทุนมูลนิธิทิสโก้ฯ 12 ราย จากการติดตามผลครูผู้ดูแลทุนไม่ได้เก็บสมุดบัญชีเงินฝากของนักเรียนไว้ เนื่องจากบางครั้งนักเรียนถือมาจะคืนครู แต่ไม่เจอที่โต๊ะทำงาน เลยถือกลับแล้วนำไปไว้ที่บ้านแทน ทางมูลนิธิได้ชี้แจงให้ทราบและแนะนำว่าควรปฏิบัติอย่งไร
โรงเรียนที่ 3 คือโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม เปิดการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 534 คน มีข้าราชการครูรวมผู้บริหาร  23  คน ลูกจ้างประจำ  1  คน  เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน  3  คน ครูอัตราจ้าง 4 คน มีนักเรียนได้ทุนมูลนิธิทิสโก้ฯ 9 ราย ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี การดูแลการใช้จ่ายเงินค่อนข้างดี ครูผูดูแลทุนเข้าในระเบียบของมูลนิธิดี
โรงเรียนสุดท้ายโรงเรียนบ้านนาหว้าใต้  มีนักเรียนได้ทุนมูลนิธิมิสโก้ฯ  3 ทุน โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 158 คน ครู 4 คน เป็นโรงเรียนที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากการติดตามผลครูผู้ดูแลทุนเข้าใจในระเบียบและเกณฑ์ของมูลนิธิดีค่ะ ซึ่งทางโรงเรียนได้ยึดเกณฑ์ของมูลนิธิในการคัดเลือกนัเรียน
ในครั้งนี้มูลนิธิได้นำเสื้อผ้า สิ่งของบริจาค และหนังสือมาบริจาคจากพนักงานทิสโก้ และผู้มีจิตศรัทธา ให้โรงเรียนแต่ละแห่ง เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียนต่อไป

และขอขอบคุณโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง ที่ให้การต้อนรับในการติดตามผลทุนการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้

0 Comments:

Post a Comment

<< Home