Friday, November 30, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาที่อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 โรงเรียน1. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 2. โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 3. โรงเรียนบ้านละอูบ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาที่อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้

1. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 24 ทุน เปิดสอนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. มีสาขาที่เปิดสอน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชายานยนต์ สาขาวิชาช่างกำลังไฟฟ้า สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีนักเรียนจำนวน 777 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร จำนวน 55 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวเขา กะเหรี่ยงสกอ, กะเหรี่ยงโป, เผ่าม้ง, ละว้า เป็นต้น โดยอาศัยหอพักของวิทยาลัย เสียค่าใช้จ่ายเทอมละ 500 บาท (ค่าน้ำ-ค่าไฟ) นักเรียนอยู่หอพัก ประมาณ 90 คน ระดับ ปวช. เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ระดับ ปวส. ค่าเทอมประมาณ 2,800-3,000 วิทยาลัยมีการออกประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านบนดอย แต่การตัดสินใจส่งบุตรหลานมาเรียน ขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง ทางวิทยาลัยไม่สะดวกสมัครแบบออนไลน์เนื่องจากไฟฟ้าดับค่อนข้างบ่อยและเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีจำกัด

2. โรงเรียนบ้านท่าสองแคว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 14 ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.3 มีนักเรียนจำนวน 160 คน ครูผู้สอนรวมบุคลกร จำนวน 14 คน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากบนดอย มาอาศัยหอพัก นักเรียนหอพัก จำนวน 37 คน มีอาหารให้ทานฟรีทุกมื้อ นักเรียนบางส่วนอยู่หอพักคริสเตียน ซึ่งโรงเรียนได้มีรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง โรงเรียนไม่สะดวกการขอรับทุนแบบออนไลน์ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตจะเปิดให้นักเรียนใช้แค่วันเสาร์-อาทิตย์ และเครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนไม่มาก

3. โรงเรียนบ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 23 ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อ.2 – ม.3 มีนักเรียนจำนวน 144 คน ครูผู้สอนรวมบุคลากร จำนวน 17 คน เรียนฟรี ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวเขา ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่อาชีพทำไร่-ทำนา นักเรียนในพื้นที่มีที่ดินตนเอง แต่เป็นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ โรงเรียนไม่สะดวกขอทุนการศึกษาแบบออนไลน์ เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน๊ตและเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าและมีจำนวนน้อย

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณาจารย์ของทั้ง 3 โรงเรียนที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี

0 Comments:

Post a Comment

<< Home