Tuesday, January 15, 2019

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 1/2562

          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 มูลนิธิฯ จัดประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ โดยในที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 2561 และพิจารณางบประมาณสำหรับปี 2562 ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ด้วยดีตลอดมา


0 Comments:

Post a Comment

<< Home