Friday, June 28, 2019

มอบทุนรักษาพยาบาล

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณอาจารย์ศิริชัย คชวงษ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 บ้านหนองมะค่าโมง จังหวัดสุพรรณบุรี อาจารย์ดูแลนักเรียนทุนมูลนิธิฯ ของโรงเรียน ได้เป็นผู้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานและเยี่ยมบ้านผู้ขอรับทุน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการขอทุนรักษาพยาบาล และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบทุนรักษาพยาบาลให้ผู้ขอรับทุนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 2, โรคนิ่วในไต และเอ็นติดเชื้อที่ขา เนื่องจากผู้ขอรับทุนต้องเดินทางไปรักษาโรคที่โรงพยาบาลพระยายมราช ซึ่งมีระยะทางที่ไกลจากบ้านและผู้ขอทุนไม่มีรายได้จึงไม่สามารถเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้มอบทุนจำนวน 2,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษาเบื้องต้น

มอบทุนการศึกษากรุงเทพฯและปริมลฑล ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2562 ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีคุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยประธานคณะที่ปรึกษา
คณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารกลุ่มธนาคารทิสโก้ ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ในครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 818 ทุน โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมจำนวน 97 สถาบัน
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณท่านประธาน ประธานคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหารกลุ่มธนาคารทิสโก้ คณาจารย์ และผู้ได้รับทุนเป็นอย่างสูงที่ได้มีส่วนทำให้การดำเนินงานมอบทุนเป็นไปอย่างสมบูรณ์
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ ทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาจะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา
แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ
สำหรับน้องๆ ที่มีชื่อได้รับทุน แต่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ มูลนิธิฯ จะจัดส่งตั๋วไปให้ที่โรงเรียนของน้องๆ โดยเร็วค่ะ


มอบทุนการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ คุณสุรพล ศรีวีระสกุล ที่ปรึกษาธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สาขาเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 15 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 2.โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 3.โรงเรียนวัดโรงวัว 4.โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 5.โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ 6.โรงเรียนสันติสุข 7.โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 8.โรงเรียนหอพระ 9.วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 10.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 11.วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 12.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 13.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  15.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 152 ทุน และขอขอบคุณโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการมอบทุน
มูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้นะคะ