Wednesday, August 28, 2019

ประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังรายละเอียด ซึ่งโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ (หนองจอก) มีการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาอาชีพต่างๆ แต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาตั้งแต่ 60-200 ชั่วโมง เช่น สาขาช่างยนต์ เครื่องจักรยานยนต์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด แก๊สรถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร เครื่องปรับอากาศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พิมพ์ดีดอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สาขางานบริการ การผลิตเห็ดเพื่อการค้า สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์งานผ้า กระโปรงสตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ สาขาตัดผมสุภาพบุรุษ สาขาเสริมสวย สาขาศิลปะประดิษฐ์ สาขาอาหารและโภชนาการ สาขานวดแผนไทยประยุกต์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเรียน เพื่อใช้ประกอบการสมัครงานได้
นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้เข้าร่วมรับฟังด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ คุณศรีพัชฌาย์ หันไชยเนาว์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพฯ (หนองจอก) และบุคลากร ที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี0 Comments:

Post a Comment

<< Home