Monday, January 20, 2020

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20 มกราคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จัดประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ โดยในที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 2562 และพิจารณางบประมาณสำหรับปี 2563
ขอขอบพระคุณประธานมูลนิธิฯ และกรรมการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

0 Comments:

Post a Comment

<< Home