Friday, February 14, 2020

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ คุณจริยา โกมินทร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพของคุณจริยา โกมินทร์ ประกอบอาชีพขายน้ำแข็งใส เป็นระยะเวลา 3 ปี เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันสภาพเก่า และมีจำนวนน้อย ทั้งนี้จึงต้องการขอรับทุนประกอบอาชีพเป็นเครื่องทำน้ำแข็งใสไฟฟ้า, หม้อต้ม, กล่องโฟม, ถ้วยโฟม ,ช้อนพลาสติก, ท็อปปิ้ง และน้ำหวาน เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานอยู่และให้มีจำนวนของที่เพียงพอต่อการขายให้ลูกค้า


0 Comments:

Post a Comment

<< Home