Friday, October 30, 2020

คุณดวงใจ วลัยเสถียร ภรรยา ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตกรรมการมูลนิธิฯ บริจาค เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร และแสตมป์

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบพระคุณ คุณดวงใจ วลัยเสถียร ภรรยา ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตกรรมการมูลนิธิฯ ที่ได้บริจาค เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร และแสตมป์ ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์ของมูลนิธิฯ ต่อไป

Thursday, October 22, 2020

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ คุณรุจารา ทองน้อย

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ คุณรุจารา ทองน้อย อายุ 41 ปี อาชีพขายของชำ ที่บ้านของตนเอง เป็นระยะเวลา 2 ปี ปัจจุบันร้านมีลูกค้าจำนวนมากขึ้น ทำให้มีพื้นที่เก็บของสดไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ผู้ขอรับทุนต้องการใช้ตู้แช่แข็ง เพื่อเก็บรักษาอาหารสด แต่เนื่องจากผู้ขอรับทุนเป็นเสาหลักของครอบครัว และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของบุตรในวัยเรียนด้วย ทำให้รายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งนี้จึงต้องการขอรับทุนประกอบอาชีพเป็น ตู้แช่แข็งอาหารสด เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดูแลครอบครัวต่อไป

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ คุณเดือนเต็ม สุนทร

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ คุณเดือนเต็ม สุนทร อายุ 61 ปี อาชีพขายบ๊ะจ่าง มีประสบการณ์การขายบ๊ะจ่าง เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยรับจากเจ้าอื่นมาขายต่อ ซึ่งปัจจุบันผู้ขอรับทุนไม่ได้ใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนต้องการใช้หม้อซึ้งนึ่ง เพื่อจะได้รับบ๊ะจ่างมาขายจำนวนที่มากขึ้น แต่เนื่องจากผู้ขอรับทุนมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบอาชีพเองได้ จึงต้องการขอรับทุนประกอบอาชีพเป็น หม้อซึ้งนึ่ง, หม้อแกง และรถเข็น เพื่อใช้งานประกอบอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดูแลครอบครัวต่อไป

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ คุณวรินทรา ดอนนุชไพร

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ คุณวรินทรา ดอนนุชไพร อายุ 54 ปี อาชีพขายไส้กรอก มีประสบการณ์การทำไส้กรอกขายส่ง เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยใช้อุปกรณ์ทำเองที่บ้าน ทำให้ได้ไส้กรอกจำนวนน้อยและมีขนาดไม่เท่ากัน ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนต้องการใช้เครื่องทำไส้กรอก เพื่อให้ได้ไส้กรอกจำนวนที่มากขึ้นและมีขนาดที่เท่ากัน และจะตั้งร้านขายเองที่บริเวณหน้าบ้านและขายออนไลน์ด้วย แต่ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เนื่องจากผู้ขอรับทุนมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบอาชีพเองได้ ทั้งนี้จึงต้องการขอรับทุนประกอบอาชีพเป็น เครื่องทำไส้กรอก, ตู้กระจก, เตาปิ้งย่างแก๊ส, โต๊ะ และเครื่องซีลสูญญากาศ เพื่อใช้งานประกอบอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดูแลครอบครัวต่อไป


Tuesday, October 20, 2020

มอบหนังสือให้มูลนิธิกระจกเงา

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล นำหนังสือที่ได้รับบริจาค ส่งต่อให้กับมูลนิธิกระจกเงา กรุงเทพฯ เพื่อนำไปใช้ในโครงการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป

Wednesday, October 14, 2020

สัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ คุณแสงทิพย์ นิลพัฒน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสัมภาษณ์ทุนประกอบอาชีพ คุณแสงทิพย์ นิลพัฒน์ อายุ 52 ปี ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้ขอรับทุนมีประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยแม่ครัว เป็นระยะเวลา 3 ปี มีความต้องการจะขายไก่ทอด ส้มตำ และยำ ที่บริเวณหน้าบ้านของตนเอง แต่ขาดอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เนื่องจากผู้ขอรับทุนไม่มีรายได้ จึงไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้จึงต้องการขอรับทุนประกอบอาชีพเป็น รถเข็น, ชุดเตาแก๊ส, ตัวหนีบ, ถาด, ตะแกรง, กระชอน, ตู้กระจก, กระทะ, กล่องพลาสติก, กะละมัง, กระติกน้ำ, เก้าอี้, โต๊ะ, หวดนึ่งข้าว, ครก และมีด เพื่อใช้งานประกอบอาชีพให้มีรายได้เพียงพอในการดูแลครอบครัวต่อไป

สัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคสมองพิการ และมีภาวะกระดูกขาผิดรูป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสัมภาษณ์ทุนรักษาพยาบาล ที่ได้รับการประสานจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ โดยผู้ขอรับทุน อายุ 6 ปี ป่วยด้วยโรคสมองพิการ และมีภาวะกระดูกขาผิดรูป ได้รับการผ่าตัดแก้ไขกระดูกขาแล้ว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการหัดทรงตัวและหัดเดิน ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นสำหรับเด็กพิการโดยเฉพาะ เนื่องจากครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวได้ ทั้งนี้จึงต้องการขอรับทุนรักษาพยาบาลเป็น รถเข็นสำหรับเด็กพิการ เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้รับการดูแลส่งเสริมพัฒนาการที่ดีขึ้น


มอบทุนประกอบอาชีพ ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคด โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ เพื่อมอบทุนรักษาพยาบาล ให้กับผู้ขอรับทุน อายุ 16 ปี ป่วยด้วยโรคกระดูกสันหลังคด และได้รับการผ่าตัดแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการผ่าตัดที่นอกเหนือสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30บาท) เนื่องจากครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอในการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ ทั้งนี้มูลนิธิฯ จึงได้พิจารณามอบทุนรักษาพยาบาลเป็นเงินสบทบค่าส่วนเกินจากการผ่าตัด จำนวน 30,000 บาท เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว
มอบโดย คุณธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล ผู้จัดการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนรักษาพยาบาลที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป

Wednesday, October 07, 2020

มอบของบริจาค ให้ศูนย์เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ปนัดดา จันทร์อุดร

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล มอบของเล่นเด็ก อุปกรณ์การเรียน และหนังสือ ให้กับศูนย์เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ปนัดดา จันทร์อุดร เพื่อนำไปใช้ในโครงการกิจกรรมของศูนย์เยาวชนฯ โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป
มอบโดย คุณรชต ยุบลวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิฯ

Thursday, October 01, 2020

มอบทุนรักษาพยาบาล ผู้ป่วยมีน้ำในโพรงสมอง กรุงเทพฯ

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. กรุงเทพฯ เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ดำเนินการมอบทุนรักษาพยาบาล จำนวน 27,760 บาท ได้แก่นมผงสำหรับเด็ก และผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก ให้กับผู้ขอรับทุนอายุ 1 ปี ที่มีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด มีน้ำในโพรงสมอง ผู้ขอรับทุนมีความจำเป็นต้องได้รับนมสูตรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสมองของผู้ขอรับทุน เนื่องจากครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้อนมผงและเครื่องใช้ในการดูแลเด็ก มูลนิธิฯ จึงมอบทุนรักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ขอรับทุนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีขึ้น และแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการดูแลผู้ขอรับทุน
โดยได้แบ่งการมอบทุนเป็น 2 ครั้ง และจะมอบครั้งที่ 2 ในเดือนเมษายน 2564
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอทุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีต่อไป