Tuesday, November 24, 2020

มอบทุนประกอบอาชีพ คุณรุจาภา ทองน้อย จ.นนทบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพ คุณรุจาภา ทองน้อย อาชีพขายของชำ ที่บ้านของตนเอง ปัจจุบันร้านมีลูกค้าจำนวนมากขึ้น ทำให้มีพื้นที่เก็บของสดไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ผู้ขอรับทุนต้องการใช้ตู้แช่แข็ง เพื่อเก็บรักษาอาหารสด แต่เนื่องจากผู้ขอรับทุนเป็นเสาหลักของครอบครัว และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของบุตรในวัยเรียนด้วย ทำให้รายได้ไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งนี้มูลนิธิฯ จึงได้มอบทุนประกอบอาชีพเป็น ตู้แช่แข็งอาหารสด มูลค่า 9,050 บาท เพื่อให้ผู้ขอรับทุนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดูแลครอบครัวต่อไป
มอบโดย คุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อุปกรณ์ที่มูลนิธิฯ บริจาคให้จะช่วยให้ผู้ขอรับทุนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


0 Comments:

Post a Comment

<< Home