Friday, December 18, 2020

แผนก Custodian Service ธนาคารทิสโก้ บริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ขอขอบคุณ แผนก Custodian Service ธนาคารทิสโก้ ที่บริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ จำนวน 27,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
รับมอบโดยคุณศรีสุดา บุญ-หลง กรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณค่ะ


Wednesday, December 16, 2020

ติดตามผลทุนการศึกษา โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพฯ

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงเรียนมหรรณพาราม กรุงเทพฯ เพื่อติดตามผลทุนการศึกษา โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 27 ทุน
โรงเรียนมหรรณพาราม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 1,236 คน บุคลากร 81 คน เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
มูลนิธิฯ ได้สัมภาษณ์ถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ที่ดูแลทุนด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักเรียนที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี


ติดตามผลทุนการศึกษา โรงเรียนราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงเรียนราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี เพื่อติดตามผลทุนการศึกษา โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 17 ทุน
โรงเรียนราษฎร์นิยม ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 510 คน บุคลากร 33 คน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2519 นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนา มีรายได้น้อย
มูลนิธิฯ ได้สัมภาษณ์ถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ที่ดูแลทุนด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักเรียนที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี


ติดตามผลทุนการศึกษา โรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อติดตามผลทุนการศึกษา โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 30 ทุน
โรงเรียนสามโคก เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 4,200 คน บุคลากร 276 คน เป็นโรงเรียนรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
มูลนิธิฯ ได้สัมภาษณ์ถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ที่ดูแลทุนด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักเรียนที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี


Tuesday, December 15, 2020

ติดตามผลทุนการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ เพื่อติดตามผลทุนการศึกษา มีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 12 ทุน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีนักเรียน 800 - 900 คน บุคลากร 42 คน เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่รายได้น้อย มาจากโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างรายวันทั่วไป
มูลนิธิฯ ได้สัมภาษณ์ถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ที่ดูแลทุนด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักเรียนที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี