Tuesday, December 15, 2020

เปิดตู้รับบริจาค ประจำครึ่งปีหลัง ในปี 2563

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้เปิดตู้รับบริจาค ประจำครึ่งปีหลัง ในปี 2563
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ
เงินบริจาคดังกล่าว มูลนิธิฯ จะนำไปสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป


0 Comments:

Post a Comment

<< Home