Tuesday, December 15, 2020

ติดตามผลทุนการศึกษา โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพฯ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพฯ เพื่อติดตามผลทุนการศึกษา โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 23 ทุน
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม กรุงเทพฯ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 2,195 คน บุคลากร 119 คน เป็นโรงเรียนสามัญที่มีการสอนเสริมวิชาศาสนาอิสลามในเวลาเรียนตามปกติ นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และในเขตที่ใกล้เคียง เช่น เขตสามวา เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง และเขตสะพานสูง เป็นต้น รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรถตู้รับ-ส่งนักเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพเกษตรกร มีรายได้น้อย
มูลนิธิฯ ได้สัมภาษณ์ถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ที่ดูแลทุนด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักเรียนที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี
0 Comments:

Post a Comment

<< Home