Wednesday, December 16, 2020

ติดตามผลทุนการศึกษา โรงเรียนราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่โรงเรียนราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี เพื่อติดตามผลทุนการศึกษา โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 17 ทุน
โรงเรียนราษฎร์นิยม ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 510 คน บุคลากร 33 คน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2519 นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนา มีรายได้น้อย
มูลนิธิฯ ได้สัมภาษณ์ถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ที่ดูแลทุนด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักเรียนที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี


0 Comments:

Post a Comment

<< Home