Tuesday, December 15, 2020

ติดตามผลทุนการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ เพื่อติดตามผลทุนการศึกษา มีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 12 ทุน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดสอน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีนักเรียน 800 - 900 คน บุคลากร 42 คน เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่รายได้น้อย มาจากโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างรายวันทั่วไป
มูลนิธิฯ ได้สัมภาษณ์ถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ที่ดูแลทุนด้วย
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักเรียนที่ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ เป็นอย่างดี


0 Comments:

Post a Comment

<< Home