Thursday, January 21, 2021

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

วันที่ 21 มกราคม 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับมอบเงินจำนวน 542,657.75 บาท จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดยคุณภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการอำนวยการ และคุณสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดเป็นผู้มอบ โดยเงินจำนวนนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการบริหารกองทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม ซึ่งเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
รับมอบโดยคุณธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้เป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ มาโดยตลอด


0 Comments:

Post a Comment

<< Home