Monday, March 29, 2021

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทุกท่าน เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

0 Comments:

Post a Comment

<< Home