Wednesday, March 03, 2021

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 3 มีนาคม 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้จัดส่งเสื้อผ้ามือสอง, กระเป๋า, ตุ๊กตา และของเล่นเด็ก ไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 7 ลัง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 1,000 คน โดยรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ประเภทเด็กยากจนมากเป็นพิเศษ อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากสถานศึกษา เด็กกำพร้าบิดา มารดา เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่แตกแยก ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู เข้ามาอยู่ประจำอยู่ในโรงเรียน โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
มูลนิธิฯ จึงได้จัดส่งของบริจาคให้โรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

0 Comments:

Post a Comment

<< Home