Tuesday, March 09, 2021

ส่งของบริจาคให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร

วันที่ 9 มีนาคม 2564 มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้จัดส่งเสื้อผ้ามือสอง และแฟ้มเอกสาร ไปที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร จำนวน 8 ลัง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจำนวน 270 คน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยนักเรียนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในชุมชนใกล้กับสถานศึกษา และมีนักเรียนบางส่วนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลพักประจำอยู่ในโรงเรียน ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
มูลนิธิฯ จึงได้จัดส่งของบริจาคให้โรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

0 Comments:

Post a Comment

<< Home