Friday, August 17, 2018

ติดตามผลทุนโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม และโรงเรียนธัญรัตน์ 16 สิงหาคม 2561

               เมื่อวันที่16 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯ ลงพื้นที่ติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 4 เปิดสอนระดับชั้นม.1- ม.6 มีนักเรียนทั้งหมด1,689 คน  ครูและบุคลากร 100 คน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากหลายจังหวัด

                พร้อมกันนี้มูลนิธิฯ ได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนชื่อ เด็กหญิงมิ่งขวัญ สาเกทอง   นักเรียนชั้นม.2  อายุ 14  ปี มีสมาชิกในครอบครัว 3 คน ประกอบด้วย แม่ และพี่สาว พ่อแม่แยกทางกัน แม่เลี้ยงดูส่งเสียลูก  2 คนเพียงลำพัง แม่อายุ 45 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป และทำสวนปลูกกล้วยน้ำหว้า  มีโรคประจำตัวคือ โรคเส้นสมองตาย ปลายประสาทอักเสบ จะมีอาการเวียนหัว และหน้ามืดบ่อยๆ  พี่สาวอายุ 23 ปี  เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และเข้าทำงานเป็นลูกจ้างราชการ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน บ้านและที่ดินเป็นของบ้านตายายยกให้อยู่อาศัย
               จากนั้นมูลนิธิฯ เดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาที่โรงเรียนธัญรัตน์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 4 เปิดสอนระดับชั้นม.1- ม.6 มีนักเรียนทั้งหมด 3,300 คน  ครูและบุคลากร 165 คน นักเรียนส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานตามพ่อแม่มาจากหลายจังหวัด 
               มูลนิธิฯได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ โดยทางครูแนะแนวทั้งสองโรงเรียนมีความสนใจที่จะสมัครขอทุนแบบออนไลน์ในการขอทุนครั้งต่อไป


              มูลนิธิฯ ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนของทั้งสองโรงเรียนที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิฯ

Wednesday, August 15, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาโรงเรียนวัดราชโกษา และโรงเรียนวัดสังฆราชา วันที่14 สิงหาคม 2561

       เมื่อวันที่14 สิงหาคม 2561มูลนิธิฯลงพื้นที่ติดตามผลทุนการศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง จำนวน 2 โรงเรียน คือ 1)โรงเรียนวัดราชโกษา จำนวน 30  ทุน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีครูและบุคลากร  56 คน  นักเรียน 1,200 คน ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร นักเรียนส่วนใหญ่มาจาก 3 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ  เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ศูนย์กลางของ 3 จังหวัด มูลนิธิฯได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ โดยทางครูแนะแนวมีความสนใจที่จะสมัครขอทุนแบบออนไลน์ในการขอทุนครั้งต่อไป มูลนิธิฯได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนชื่อนายวรพล กรบัณฑิตย์ นักเรียนชั้น ม.2 อายุ 13 ปี อาศัยอยู่กับแม่อายุ 54 ปี อาชีพพนักงานทำความสะอาดบริษัทเอกชน พ่อเสียชีวิตแล้ว อาศัยอยู่ห้องเช่า 400 บาท/เดือน และเยี่ยมบ้าน ด.ญ.เกวลิน คันโททอง นักเรียนชั้นม.3 อายุ 14  ปี นักเรียนทุนปี 2559 - 2560 ทุนต่อเนื่อง 2  ปี อาศัยอยู่ห้องเช่ากับพ่อ และแม่บุญธรรม พ่ออายุ 45 ปีอาชีพขับรถแท็กซี่ มีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน  แม่บุญธรรม อายุ 47 ปี อาชีพทำงานโรงพิมพ์


จากนั้นมูลนิธิฯเดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดสังฆราชา  จำนวน  18  ทุน เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีครูและบุคลากร   36 คน  นักเรียน 660 คน ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักการศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด ย้ายตามบิดา-มารดา มาทำงานที่กรุงเทพฯ มูลนิธิฯได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ แต่โรงเรียนไม่มีความพร้อมเรื่องห้องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ต  และไม่สามารถที่จะทำที่บ้านได้ เนื่องจากนักเรียนมีฐานะยากจน ไม่มีอุปกรณ์คอมฯ และ Internet 

Friday, August 10, 2018

ติดตามผลทุนการศึกษาที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 9 สิงหาคม 2561

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มูลนิธิฯลงพื้นที่ติดตามผลทุนการศึกษาที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์   มีนักเรียนทุน จำนวน  20 คน เดิมชื่อ โรงเรียนศาลาธรรมสพน์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2498  ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนทวีวัฒนา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2504  ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทราเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อโรงเรียนและพระราชทานพระราชานุญาตโรงเรียนทวีวัฒนา เป็นชื่อโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551มีนักเรียนประมาณ 1,800 คน  ครูอัตราจ้างรวมบุคกลากรประมาณ 100 คน 


          ในการนี้มูลนิธิฯได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนชื่อ นางสาว กัญญาดา อิ้วสวัสดิ์ อายุ 17 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.5 อาศัยอยู่กับพ่อ และป้า บ้านของตนเองแต่ที่ดินเช่าวัด พ่อป่วยอัมพฤกษ์ เดินและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
จากนั้นมูลนิธิฯเดินทางไปติดตามผลทุนการศึกษาที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย มีนักเรียนทุน จำนวน 17คน ชื่อเดิมคือ โรงเรียนวัดชิโนรส  ตั้งอยู่ในวัดชิโนรสารามวรวิหาร  ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2438 และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จนปัจจุบัน มีนักเรียนประมาณ 2,200 คน  ครูอัตราจ้างรวมบุคกลากรประมาณ 120 คน
มูลนิธิฯได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครขอทุนแบบออนไลน์ พร้อมแจกเอกสารประกอบ โดยทางครูแนะแนวมีความสนใจที่จะสมัครขอทุนแบบออนไลน์ในการขอทุนครั้งต่อไปMonday, August 06, 2018

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 2/2561

วันนี้ (6 สิงหาคม 2561) มูลนิธิฯ จัดประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ครั้งที่ 2/2561 โดยในที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2561 และมูลนิธิฯขอขอบพระคุณ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เพื่อสนับสนุนโครงการทุนทั้ง 3 ประเภทของมูลนิธิ คือทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ด้วยดีตลอดมาTuesday, July 31, 2018

บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ “เซเปียน–เซน้ำน้อย” ที่เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ สปป.ลาว แตก

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2561) มูลนิธิฯ ทำการรวบรวมของบริจาค ได้แก่ เสื้อผ้า อาหารแห้ง น้ำดื่ม และยารักษาโรค จากพนักงานทิสโก้และบุคคลทั่วไป เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยเนื่องจากเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ “เซเปียน–เซน้ำน้อย” ที่เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ สปป.ลาว แตก เมื่อ 23 ก.ค.61.  โดยได้ทำการมอบผ่านกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้ประสบภัยต่อไป